نحوه مدیریت زمان (بخش اول)

نحوه مدیریت زمان (بخش اول)

اهداف برنامه ریزی

ابتدا به شما قدرت کنترل روی کارهایتان را خواهد داد،و متوجه خواهید شد،

براساس اولویت بندی ابتدا روی چه چیزی کار کنید و چه چیزی را می توانید به تعویق بیندازید.

یک سیستم مدیریت وظیفه ی خوب،روز کاریتان را منظم ترخواهد کرد ،

و به شما نشان می دهد که باید وقت و توجه خود  را به چه چیزی و چگونه اختصاص دهید.

در درجه ی دوم به شما کمک خواهد کرد موارد ضروری را انجام دهید واگر وقتتان اجازه دهد،

می توانید روی موارد با ضرورت کمتر هم کار کنید و به جای اینکه احساس اضطراب کنید،

حس می کنید حتی یک قدم هم از دیگران جلوترید.

این نکته قابل ذکر است که تعداد کمی ((بحران ها))، واقعا اضطراری هستند.

در اینگونه موارد،اغلب زمانی اضطراری به نظر می رسند که ما واکنش احساسی به آنها نشان دهیم.

پس بهتر است احساسات خود را کمرنگ تر کنید تا بتوانید تصمیمات خوبی بگیرید.   

تمرکز به شما اجازه می دهد کارهای مهم خود را انجام دهید به جای اینکه وقتتان را روی فعالیت های کوچک تر وجزئی هدر دهید،

هم چنین به شما کمک خواهد کرد تا هوشمندانه تر و برای اهداف والاتر کار کنید

و روی مواردی تمرکز خواهید کرد که به آن اهداف نزدیکترتان کند،

ودر پایان هروز به شما، حس واقعی موفقیت را بدهند.

که مدیریت زمان وبرنامه ریزی این امکان را به شما میدهد.

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

برای کارهای خود زمان بندی دقیق مشخص کنید.

زمان بندی دقیق وهوشمندانه مانند یک هشدار عمل می کند.

که ما را تحریک به واکنش و انجام کارها می کند.

همچنین در اندازه گیری میزان اثربخشی تلاش هایی که برای مدیریت زمان خود انجام دادیم نیز کمک می کند.

اگر همواره کارهای برنامه ریزی شده را سر وقت و به درستی انجام دهیم

حتما به همه ی کار های روزمره ی خود می رسیم و زمان کم نمی آوریم.

برای عملکرد بهتر این کار می توانیم تنبیه و جایزه ای را برای خود اختصاص دهیم.

برای مثال: اگر امروز باید ۱۰ صفحه از کتابی را می خواندید وبه آن عمل نکردید،

خود را تنبیه کنید که چون این کار را انجام نداده اید از فردا روزی ۱۵ صفحه بخوانید .

یا اگر امروز طبق برنامه ریزی به همه ی کار های خود رسیدید و وقت اضافه آوردید برای خود برنامه سینما یا تفریح بچینید.

این کار باعث شکل گیری مسیر عصبی  روزانه در مغز می شود و بعد از مدتی مغز عادت می کند و در زمان بندی دقیق تری به کار های خود رسیدگی می کنید.

هدف دار عمل کنید!

در برنامه ریزی های خود هدف تعیین کنید. یعنی :

اگر احساس میکنید کاری را در برنامه ریزی خود گنجانده اید که سودمند نیست ونمی تواند به پیشرفت شما کمک کند

و هدف خاصی از این کار ندارید، آن را از برنامه ی خود حذف کنید.

احساسات منفی و اثر آن بر روی برنامه ریزی

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که وقتی خبر ناگوار و بد (تفکرات و احساسات منفی) در طول روز بشنوید

دیگر قادر به انجام بقیه کارها به نحو احسن نخواهید بود

و ذهن منفی شما این اجازه را به شما نمی دهد که در کار خود تمرکز و دقت کافی داشته باشید همین امر باعث اختلال در برنامه ریزی شما می شود.

پس افکار منفی را از خود دور کنید تا به اهدافتان برسید.

اهداف برنامه ریزی

ابتدا به شما قدرت کنترل روی کارهایتان را خواهد داد،و متوجه خواهید شد،

براساس اولویت بندی ابتدا روی چه چیزی کار کنید و چه چیزی را می توانید به تعویق بیندازید.

یک سیستم مدیریت وظیفه ی خوب،روز کاریتان را منظم ترخواهد کرد ،

و به شما نشان می دهد که باید وقت و توجه خود  را به چه چیزی و چگونه اختصاص دهید.

در درجه ی دوم به شما کمک خواهد کرد موارد ضروری را انجام دهید واگر وقتتان اجازه دهد،

می توانید روی موارد با ضرورت کمتر هم کار کنید و به جای اینکه احساس اضطراب کنید،

حس می کنید حتی یک قدم هم از دیگران جلوترید.

این نکته قابل ذکر است که تعداد کمی ((بحران ها))، واقعا اضطراری هستند.

در اینگونه موارد،اغلب زمانی اضطراری به نظر می رسند که ما واکنش احساسی به آنها نشان دهیم.

پس بهتر است احساسات خود را کمرنگ تر کنید تا بتوانید تصمیمات خوبی بگیرید.   

تمرکز به شما اجازه می دهد کارهای مهم خود را انجام دهید به جای اینکه وقتتان را روی فعالیت های کوچک تر وجزئی هدر دهید،

هم چنین به شما کمک خواهد کرد تا هوشمندانه تر و برای اهداف والاتر کار کنید

و روی مواردی تمرکز خواهید کرد که به آن اهداف نزدیکترتان کند،

ودر پایان هروز به شما، حس واقعی موفقیت را بدهند.

که مدیریت زمان وبرنامه ریزی این امکان را به شما میدهد.

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

برای کارهای خود زمان بندی دقیق مشخص کنید.

زمان بندی دقیق وهوشمندانه مانند یک هشدار عمل می کند.

که ما را تحریک به واکنش و انجام کارها می کند.

همچنین در اندازه گیری میزان اثربخشی تلاش هایی که برای مدیریت زمان خود انجام دادیم نیز کمک می کند.

اگر همواره کارهای برنامه ریزی شده را سر وقت و به درستی انجام دهیم

حتما به همه ی کار های روزمره ی خود می رسیم و زمان کم نمی آوریم.

برای عملکرد بهتر این کار می توانیم تنبیه و جایزه ای را برای خود اختصاص دهیم.

برای مثال: اگر امروز باید ۱۰ صفحه از کتابی را می خواندید وبه آن عمل نکردید،

خود را تنبیه کنید که چون این کار را انجام نداده اید از فردا روزی ۱۵ صفحه بخوانید .

یا اگر امروز طبق برنامه ریزی به همه ی کار های خود رسیدید و وقت اضافه آوردید برای خود برنامه سینما یا تفریح بچینید.

این کار باعث شکل گیری مسیر عصبی  روزانه در مغز می شود و بعد از مدتی مغز عادت می کند و در زمان بندی دقیق تری به کار های خود رسیدگی می کنید.

هدف دار عمل کنید!

در برنامه ریزی های خود هدف تعیین کنید. یعنی :

اگر احساس میکنید کاری را در برنامه ریزی خود گنجانده اید که سودمند نیست ونمی تواند به پیشرفت شما کمک کند

و هدف خاصی از این کار ندارید، آن را از برنامه ی خود حذف کنید.

احساسات منفی و اثر آن بر روی برنامه ریزی

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که وقتی خبر ناگوار و بد (تفکرات و احساسات منفی) در طول روز بشنوید

دیگر قادر به انجام بقیه کارها به نحو احسن نخواهید بود

و ذهن منفی شما این اجازه را به شما نمی دهد که در کار خود تمرکز و دقت کافی داشته باشید همین امر باعث اختلال در برنامه ریزی شما می شود.

پس افکار منفی را از خود دور کنید تا به اهدافتان برسید.

اهداف برنامه ریزی

ابتدا به شما قدرت کنترل روی کارهایتان را خواهد داد،و متوجه خواهید شد،

براساس اولویت بندی ابتدا روی چه چیزی کار کنید و چه چیزی را می توانید به تعویق بیندازید.

یک سیستم مدیریت وظیفه ی خوب،روز کاریتان را منظم ترخواهد کرد ،

و به شما نشان می دهد که باید وقت و توجه خود  را به چه چیزی و چگونه اختصاص دهید.

در درجه ی دوم به شما کمک خواهد کرد موارد ضروری را انجام دهید واگر وقتتان اجازه دهد،

می توانید روی موارد با ضرورت کمتر هم کار کنید و به جای اینکه احساس اضطراب کنید،

حس می کنید حتی یک قدم هم از دیگران جلوترید.

این نکته قابل ذکر است که تعداد کمی ((بحران ها))، واقعا اضطراری هستند.

در اینگونه موارد،اغلب زمانی اضطراری به نظر می رسند که ما واکنش احساسی به آنها نشان دهیم.

پس بهتر است احساسات خود را کمرنگ تر کنید تا بتوانید تصمیمات خوبی بگیرید.   

تمرکز به شما اجازه می دهد کارهای مهم خود را انجام دهید به جای اینکه وقتتان را روی فعالیت های کوچک تر وجزئی هدر دهید،

هم چنین به شما کمک خواهد کرد تا هوشمندانه تر و برای اهداف والاتر کار کنید

و روی مواردی تمرکز خواهید کرد که به آن اهداف نزدیکترتان کند،

ودر پایان هروز به شما، حس واقعی موفقیت را بدهند.

که مدیریت زمان وبرنامه ریزی این امکان را به شما میدهد.

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

مدیریت زمان وبرنامه ریزی

برای کارهای خود زمان بندی دقیق مشخص کنید.

زمان بندی دقیق وهوشمندانه مانند یک هشدار عمل می کند.

که ما را تحریک به واکنش و انجام کارها می کند.

همچنین در اندازه گیری میزان اثربخشی تلاش هایی که برای مدیریت زمان خود انجام دادیم نیز کمک می کند.

اگر همواره کارهای برنامه ریزی شده را سر وقت و به درستی انجام دهیم

حتما به همه ی کار های روزمره ی خود می رسیم و زمان کم نمی آوریم.

برای عملکرد بهتر این کار می توانیم تنبیه و جایزه ای را برای خود اختصاص دهیم.

برای مثال: اگر امروز باید ۱۰ صفحه از کتابی را می خواندید وبه آن عمل نکردید،

خود را تنبیه کنید که چون این کار را انجام نداده اید از فردا روزی ۱۵ صفحه بخوانید .

یا اگر امروز طبق برنامه ریزی به همه ی کار های خود رسیدید و وقت اضافه آوردید برای خود برنامه سینما یا تفریح بچینید.

این کار باعث شکل گیری مسیر عصبی  روزانه در مغز می شود و بعد از مدتی مغز عادت می کند و در زمان بندی دقیق تری به کار های خود رسیدگی می کنید.

هدف دار عمل کنید!

در برنامه ریزی های خود هدف تعیین کنید. یعنی :

اگر احساس میکنید کاری را در برنامه ریزی خود گنجانده اید که سودمند نیست ونمی تواند به پیشرفت شما کمک کند

و هدف خاصی از این کار ندارید، آن را از برنامه ی خود حذف کنید.

احساسات منفی و اثر آن بر روی برنامه ریزی

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که وقتی خبر ناگوار و بد (تفکرات و احساسات منفی) در طول روز بشنوید

دیگر قادر به انجام بقیه کارها به نحو احسن نخواهید بود

و ذهن منفی شما این اجازه را به شما نمی دهد که در کار خود تمرکز و دقت کافی داشته باشید همین امر باعث اختلال در برنامه ریزی شما می شود.

پس افکار منفی را از خود دور کنید تا به اهدافتان برسید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *