دپارتمان مدیریت

صنعتی – دولتی – بازرگانی – مالی – مدیریت شهری – جهانگردی – فناوری اطلاعات

تحقیق در عملیات – تولید و عملیات – مالی

بیمه – بازرگانی داخلی – تحول – بازاریابی – بازاریابی بین الملل – مالی

توسعه جهانگردی – بازاریابی جهانگردی

منابع انسانی – مالی دولتی – تحول – سیستم های اطلاات

بازاریابی و فروش – کسب و کار – استراتژیک – تولید – فناوری اطلاعات – نفت و گاز و پتروشیم