دپارتمان علوم انسانی

فلسفه اسلامی – فلسفه غرب

فقه و مبانی حقوق اسلامی – فلسفه اسلامی – قران و حدیث – تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

صنعتی – علوم اقتصاد – توسعه – تجارت و الکترونیک – بانکداری

مدیریت اطلاعات – علم سنجی – مدیریت کتابخانه – مدیریت دانش

مدیریت جهانگردی – هتلداری – مدیریت توریسیم – برنامه ریزی توسعه جهانگداری – بازاریابی

روزنامه نگاری – خبرنگاری – روابط عمومی – مطالعات ارتباطی

زیستگاه ها و تنوع زیستی – ارزیابی و آمایش سرزمین – آلودگی های محیط زیست

علوم سیاسی – مطالعات منطقه – روابط بین الملل – برنامه ریزی و رفاه و تعاون اجتماعی – مردم شناسی

بالینی – عمومی – خانواده – سلامت – روانسنجی – صنعتی

خصوصی – جزا و جرم شناسی – بین الملل – تجارت بین الملل – خانواده – محیط زیست – ثبتی

مدیریت گمرک – حمل و نقل گمرکی

جغرافیا شهری – آب و هواشناسی – ژئومورفولوژِ – کارتوگرافی

ایران باستان – ایران اسلامی – تشیع – انقلاب اسلامی – فرهنگ و تمدن اسلامی – تاریخ عمومی جهان

پیش از تاریخ – دوران تاریخی – تمدن و فرهنگ اسلامی – مرمت

تخصصی (براساس رشته ورزشی) – فیزیولوژی ورزش – مدیریت ورزش – رفتار حرکتی – آسیب شناسی -ورزشی و حرکات اصلاحی – بیومکانیک ورزشی – روانشناسی ورزش