درباره ما

پژوهشکده بین المللى علاّمه با تبعیت از قوانین جمهورى اسلامى ایران اقدام به راه اندازى مرکز همسطح سازى سوابق علمى آموزشى و پژوهشى افراد، جهت پیشبرد و افزایش علم و دانش تخصصى و ایجاد اشتغال در جامعه نموده است، و تا کنون موفق به دریافت چندین عنوان برتر در جهت آموزش و همسطح سازى گردیده است.